اخبار

31 تیر 1397

اطلاعیه در خصوص بند 5 گزارش حسابرس صندوق نسبت به صورتهای مالی منتهی به پایان خرداد ماه 1397

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند، مبلغ 25 میلیارد ریال، موضوع بند 5 گزارش حسابرس صندوق نسبت به صورتهای مالی منتهی به پایان خرداد ماه 1397، در تاریخ 25/04/1397 وصول و به حساب متعلق به صندوق واریز شده است.


26 تیر 1397

ممنوعیت نقل و انتقال واحد سرمایه گذاری و درخواست تکمیل فرم اطلاعات بانکی

در راستای اجرای بند 8 ماده 62 اساسنامه، به آگاهی همه سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند؛ فروش واحدهای ساختمانی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به پایان رسیده است. به همین دلیل، همگون با اساسنامه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممنوع می باشد.
بار دیگر از همه ی سرمایه گذاران محترم درخواست می شود، اطلاعات بانکی خود را به صندوق ارسال نمایند.
برای دریافت فرم ارسال اطلاعات و شیوه ی ارسال آن کلیک نمایید.
17 تیر 1397

اطلاعیۀ تقسیم دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم

در راستای اجرای بند 7 مادۀ 159 اساسنامۀ صندوق و پیرو اطلاعیه‌های قبلی به اطلاع کلیۀ سرمایه‌گذاران می‌رساند؛ صندوق در نظر دارد تا مطابق ماده 62 اساسنامه صندوق عملیات تصفیۀ صندوق آغاز نماید. حداکثر مبلغ پرداختی به هر سرمایه‌گذار در این مرحله از تصفیه مبلغ 8،783 ریال به ازای هر واحد سرمایه‌گذار می‌باشد.
این مبلغ به سرمایه‌گذارانی تعلق می‌گیرد که در تاریخ 1397/04/31 مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ‌باشند.
از کلیۀ سرمایه‌گذارانی که مشخصات حساب بانکی خود را مطابق فرمت پیوست به این صندوق ارسال نکرده‌اند، تقاضا می‌شود نسبت به تکمیل و ارسال فرم مشخصات اقدام نمایند.
1 خرداد 1397

آغاز عملیات تصفیه صندوق تا اطلاع ثانوی

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند؛ با توجه به عدم ارائه گزارش حسابرس مستقل صندوق نسبت به صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29، تا اطلاع ثانوی اجرای ماده 62 اساسنامه صندوق به تعویق افتاده است.
بدیهی است در اولین فرصت که مانع مقرراتی برای آغاز عملیات تصفیه صندوق نباشد، مطابق مقررات دارائیهای صندوق به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.
22 اردیبهشت 1397

اطلاعیه تکمیلی تقسیم دارایی های صندوق نسیم

اطلاعیۀ تکمیلی در خصوص تقسیم دارایی های صندوق بین سرمایه گذاران و درخواست تکمیل فرم مشخصات اطلاعات بانکی سرمایه گذاران
پیرو اطلاعیۀ قبلی در خصوص تقسیم دارایی های صندوق مابین سرمایه گذاران به اطلاع کلیۀ سرمایه گذاران می رساند تقسیم دارای های صندوق مطابق مادۀ 62 اساسنامه در صورتی امکان پذیر خواهد بود که حسابرس صندوق نسبت به صورتهای مالی که مبنای تقسیم دارای های صندوق می باشد اظهار نظر کرده باشد . در صورتی که اظهارنظر وی مشروط باشد متولی صندوق تایید نماید که بند های شرط مانع مهمی برای ادامۀ عملیات تصفیه نباشد.
از این رو گزارش حسابرس صندوق نسبت به صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1396 با تاخیر چند روزه تا پایان روز جاری بر روی سایت صندوق بارگذاری خواهد شد.
در این خصوص توجه سرمایه گذاران را به بند 4 گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی ( که دارای اهمیت ویژه می باشد) جلب می نماید. که در خصوص این بند با اخذ نظر سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تصمیم گیری خواهد شد.
به منظور انجام عملیات واریز بانکی از کلیۀ سرمایه گذاران درخواست می شود از تاریخ امروز (22 اردیبهشت ماه 1397) به مدت یک هفته اطلاعات درخواست شده مطابق فرم زیر را به شمارۀ فاکس 22096132 داخلی 440 فاکس نمایند. بدیهی است تاخیر در ارسال اطلاعات موجب تاخیر دریافت وجه حاصل از عملیات تصفیه صندوق خواهد شد."
و به تاریخ 1397/02/22 در وبسایت صندوق سرمایه گذاری نسیم بارگزاری نموده، فایل پیوست را به آن ضمیمه نمائید
RSS
12345

آگهی ها

4 دی 1395

آگهی دعوت به مجمع سالانه سرمایه گذاران در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

10 دی 1394

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه سرمایه گذاران در
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به شماره
ثبت٣٤٤٥٢ و شماره شناسه ملی ١٤٠٠٤٣١٧٢٦٧


4 دی 1393

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سرمایه گذاران در
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم به شماره ثبت ٣٤٤٥٢ و شماره
شناسه ملی ١٤٠٠٤٣١٧٢٦٧

RSS

صندوق زمین و ساختمان نسیم در یک نگاه

 تاریخ آغاز فعالیت  1393/07/01
مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن 
متولی صندوق
کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)
مدیر ساخت
شرکت عمرانی مسکن گستر
 ناظر   پردیس ایران
 متعهد پذیره نویس  گروه مالی بانک مسکن
 حسابرس  موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
 بازارگردان  شرکت کارگزاری بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/31

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) 413,110,877,087
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده
15,142
خالص  ارزش هر واحد سرمایه گذاری شده به ارزش روز
13,956
 تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران  29,600,000

گزارشات پیشرفت کار

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 30-09-1396

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-05-96

13 شهریور 1396

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-05-96

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-03-96

4 مرداد 1396

گزارش پیشرفت کار تا تاریخ 31-03-96

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت کار تا 31-2-96

17 تیر 1396

گزارش پیشرفت کار تا 31-2-96

فایل ها برای دانلود

گزارش پیشرفت پروژه تا 30-9-95

27 دی 1395

گزارش پیشرفت پروژه تا 30-9-95

فایل ها برای دانلود

RSS
1234

گالری تصاویر پروژه ها