ﻣﺸﺨﺼﺎت ناظر ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری زﻣین و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴیم

1) مشخصات کلی

نام شماره ثبت تاریخ ثبت   سرمایه ثبت شده  سرمایه پرداخت شده
شرکت پردیس ایران(مسئولیت محدود)
54674 1363/10/20 6میلیون ریال  6میلیون ریال

2) مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  تحصیلات و سابقه
1
حسام الدین راقی مدیر عامل فوق لیسانس معماری-20 سال
2 جلال حسینی عضو هیات مدیره  لیسانس عمران-25 سال 
3 نادر محمودی عضو هیات مدیره   لیسانس معماری-30سال
4  مهرداد پهلوان زاده  عضو هیات مدیره فوق لیسانس معماری-18 سال

3) مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف
درصد مالکیت
1
اشخاص حقیقی 100

4 ) رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ  سازمان نظام مهندسی کشور در معماری،عمران، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ 00313-10-2