مشخصات مدیر صندوق

سمت نام شماره ثبت محل ثبت
مدیر صندوق
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن469380
تهران

1)مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
20میلیار ریال
20 میلیارد ریال

2) مشخصات آخرین اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت در تاریخ 1397/02/16

ردیف نام درصد سهم نام نماینده  میزان تحصیلات  سمت  موظف/غیرموظف
1
گروه مالی بانک مسکن 70
غلامحسین احمدی دکتری رئیس هیأت مدیره موظف
2
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 15
- - - -
 3 شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن 14/98 - - - -
 4 شرکت کارگزاری بانک مسکن 0/005 سعید اسلامی بیدگلی دکتری نایب رییس هیات مدیره غیر موظف
5
شرکت بازرگانی مهر مینای کیش 0/005
محمود یوسفی دکتری عضو هیأت مدیره غیر موظف
6 شرکت عمرانی مسکن گستر 0/005 بهرام عبادپور دکتری عضو هیأت مدیره غیر موظف
7 شرکت لیزینگ گستر آریا 0/005  سید محسن فاضلیان  دکتری مدیر عامل و عضو هیأت مدیره موظف

3) مشخصات آخرین سهامداران که بیش از 5 درصدی سهام شخصیت حقوقی را دارند:

ردیف نام و نام خانوادگی/ نام شرکت شماره ملی/شماره ثبت محل صدور شناسنامه/محل ثبت  تاریخ تولد/ثبت درصد سهامداری نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی شماره ملی
 روز ماه سال
1
شرکت گروه مالی بانک مسکن 10100687843 تهران 20 08 54 70 غلامحسین احمدی 1289310696
2
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 10101236571 تهران 06 02 69 15 نماینده ندارد -
3
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن 10320307426 تهران 01 05 89 14/98 نماینده ندارد -