مشخصات متعهد پذیرنده نویس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

سمت نام  شماره ثبت  محل ثبت
متعهد پذیره نویس
گروه مالی بانک مسکن 23313 تهران

1) مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
1200 میلیارد ریال 1200 میلیارد ریال

2) مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
محمد هاشم بت شکن رئیس هیات مدیره بانک مسکن
2 محمد علی سهمانی اصل نایب رئیس هیات مدیره  سرمایه گذاری مسکن 
3 اصغر عارفی عضو هیات مدیره   شرکت آجر ماشینی فیروز آباد
4 رحیم اسماعیلی دانا  عضو هیات مدیره شرکت عمرانی مسکن گستر
 5  حجت اله صیدی عضو هیات مدیره   شرکت خدماتی و پشتیبانی بانک مسکن

3) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
بانک مسکن 99