مشخصات حسابرس صندوق

نام شماره ثبت شناسه ملی
موسسه حسابرسی بهمند 2035 10100174390

9 - 1) مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده(ریال) سرمایه پرداخت شده(ریال)
موسسه حسابرسی بهمند

9 - 2 ) مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  شماره ملی
1
رضا آتش نایب رییس هیئت مدیره 1280269243
2 علی مشرقی آرانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 6199494105
3 هومن هشی  رئیس هیات مدیره 1290993084

9 - 3 ) اسامی شرکا

ردیف نام 
1
رضا آتش
2 علی مشرقی آرانی
3 هومن هشی
4 محمدرضا آرزومند صومعه سرایی
5 احمد رضا شریفی قزوینی

9 - 4 ) کارکنان و کارشناسان

ردیف سمت
تعداد( نفر ) 
1
شریک 7
2 مدیرحسابرسی 6
3 سرپرست ارشد حسابرسی 7
4 سرپرست حسابرسی 16
5 حسابرس ارشد 32
6 حسابرس 21
7 کمک حسابرس 4
8 مالی و اداری 7
جمع   100