مشخصات بازار گردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

سمت نام شماره ثبت  محل ثبت
بازار گردان
کارگزاری بانک مسکن 96219 تهران

1) مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده 
کارگزاری بانک مسکن
20 میلیارد ریال 20 میلیارد ریال

2 ) مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
مصطفی ازگلی رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری مسکن
2 ثریا یاری نایب رئیس هیات مدیره  گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
3 یحیی کنگرلو عضو هیت مدیره مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
 سید سعید شمسی نژاد عضو هیات مدیره  عمرانی مسکن گستر 
سید محمد میر محمدی  عضو هیات مدیره بازرگانی سرمایه گذاری مسکن 

3 ) مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 90
2 سرمایه گذاری ساختمان اصفهان 5
3 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 5